Přihláška k členství

Vyplňte prosím níže uvedené údaje a po odeslání Vás bude kontaktovat do 2 dnů některý z poradců spolku.

*        neaktivní člen      -    člen, který chce podpořit naší aktivitu

**       aktivní člen        -    člen, který se chce podílet na práci a organizaci spolku

***      partner            -    právnická osoba, která chce podpořit naši myšlenku barterovým obchodem

Členství

Řádné členství nabývá účinnosti dnem zaplacení řádného členského příspěvku. Členství je platné do konce aktuálního roku, v kterém byl příspěvek uhrazen.

Minimální výše příspěvku činí 100,- Kč/osobu.

 

Členství ve sdružení

 • Členství ve spolku je řádné.
 • Členem spolku může být fyzická osoba starší 15 let.
 • Členství vzniká podáním přihlášky, rozhodnutím o přijetí radou spolku a zaplacením členského příspěvku

Členství ve spolku zaniká:

 • nezaplacením členského příspěvku,
 • doručením písemného oznámení člena o tom, že vystupuje z výboru spolku,
 • úmrtím člena spolku,
 • zánikem spolku,
 • vyloučením člena spolku Radou spolku
 

Řádný člen spolku má právo:

 • podílet se na činnosti sdružení a být o této činnosti informován,
 • být volen do orgánů sdružení, pokud je způsobilý k právním úkonům
 • na informace o činnosti sdružení
 • využívat výhody členství sjednané s partnery spolku
 • účastnit se jednání členské schůze,
 • podílet se na praktické činnosti sdružení
 • sledovat dění ve sdružení,
 • kdykoli ze sdružení vystoupit

Řádný člen spolku má povinnost:

 • platit radou spolku odsouhlasený členský příspěvek,
 • dodržovat stanovy orgánů spolku,
 • hájit zájmy sdružení, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy sdružení
 • při vystoupení člena ze sdružení mu nevzniká nárok na vrácení členských příspěvků ani finančních a materiálních darů
 • svědomitě vykonávat povinnosti vyplývající z úkolů a dokončit vždy práci nebo činnost, kterou na sebe převzal dle dohody, bez zbytečného odkladu
 • respektovat rozhodnutí nadřízených orgánů sdružení,